• VRIJWILLIGERSBELEID

  KVC is door de samenwerking en de fusie enorm gegroeid en heeft vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de vereniging. Deze vrijwilligers maken dat een vereniging kan blijven bestaan, ze zijn onmisbaar voor KVC. Waardering voor eenieder die vrijwilliger is, is zeker op zijn plaatsen. Dat geldt voor zowel de grote als kleine inzet. Zonder vrijwilligers geen KVC.

  Waarom vrijwilligersbeleid?
  • Om duidelijkheid te geven over hoe met vrijwilligers wordt gewerkt binnen KVC.
  • Ter voorkoming van onduidelijkheid, wrijving, conflicten, ongelijke behandeling tussen vrijwilligers.
  • Als stimulans voor vrijwilligers en daarmee ter optimalisering van hun inzet voor het doel van KVC.
  Wat is vrijwilligerswerk?

  Werk dat onbetaald, maar niet vrijblijvend en met enige regelmaat wordt verricht binnen KVC om korfbal en alles wat daar mee samenhangt mogelijk te maken. Er is geen sprake van een dienstverband tussen KVC en de vrijwilliger.

  Uitgangspunten vrijwilligersbeleid
  • Lid zijn van KVC betekent dat de speler c.q. de ouder van de jeugdspeler zich houdt aan het vrijwilligersbeleid en daarnaar handelt.
  • Plezier en waardering voor iedere vrijwilliger.
  • Werken volgens de 5 B’s: Binnenhalen, Begeleiden, Belonen, Behouden, Beëindigen
  Transparantie

  KVC is op dit moment bezig met het opstellen van een vrijwilligersbeleid. De insteek is om een goed beeld te geven over openstaande vacatures en wat deze vacatures inhouden. De contactgegevens worden in het informatieboekje gedeeld. ‍

  Vaste vrijwilligerstaken

  Er is veel te doen bij KVC en dus is er een behoorlijk aantal vrijwilligerstaken. Een aantal van deze taken staan vast en gelden voor elk lid of ouder van een jeugdlid. Dit gaat om de volgende taken:

  • Kantinediensten. Meedraaien achter de bar in onze kantine;
  • Het wassen van de shirts van het team;
  • Vervoer naar uitwedstrijden;
  • Het vervullen van de zaalwacht functie en het bijhouden van het scorebord tijdens zaalwedstrijden.  

  Omdat bovenstaande taken worden verdeeld in het team of onder de ouders van het jeugdteam, spreekt het voor zich dat deze worden beperkt tot een aantal keren per seizoen.

  Binnenhalen

  Bij de start van het nieuwe seizoen wordt voor alle teams (per 1 of 2 leeftijdscategorieën) –verplicht - een informatieavond georganiseerd waar naast de technische zaken ook het vrijwilligersbeleid wordt toegelicht en welke rechten en plichten daarbij horen als (ouder van een) lid zijnde. De organisatie hiervan ligt bij de technische commissies met het bestuur.

   

   

  Begeleiden
  • Wat hebben we een vrijwilliger te bieden? Gezelligheid, opdoen van (ver)nieuw(d)e contacten.
  • Wat houdt de vrijwilligerstaak in? Korte taakbeschrijving, inschatting aantal uren, plaats in de vereniging.
  • Wat voor soort vrijwilliger wordt gezocht?  
  • Benader de vrijwilligers persoonlijk en bedenk welke vragen te stellen.
  • Bepaal de wijze van inwerken wie begeleidt de vrijwilliger, wie is aanspreekpunt etc.
  Belonen
  • Waardering voor iedere vrijwilliger.
  • Wel en wee van de vrijwilliger krijgt de aandacht die dat nodig heeft.
  • Het bestuur zorgt ervoor dat een vrijwilliger passende faciliteiten krijgt behorend bij de uitvoering van de vrijwilligerstaak.
  • Ter afsluiting van het vrijwilligersseizoen wordt een vrijwilligersavond georganiseerd.

  Behouden

  Vrijwilliger zijn én blijven is belangrijk. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de betrokken commissies en het bestuur. De voorzitter van de commissie c.q. de contactpersoon van de werkgroep zorgt ervoor dat hij/zij in beeld heeft hoe het met de vrijwilligers gaat. Inzicht in wel en wee van de vrijwilliger is cruciaal in behoud van de vrijwilliger. Bij calamiteiten of signalen wordt dit adequaat opgepakt en waar nodig wordt het bestuur betrokken. Een vrijwilliger staat het vrij om een andere vrijwilligerstaak te gaan doen. Dit stemt de vrijwilliger af met de het aanspreekpunt van de commissie zodat de overgang van de ene naar de andere activiteit goed verloopt en er geen onbedoelde ruis op de lijn komt.

  Een actieve vrijwilliger komt snel in de verleiding om er nog een of meerdere taken bij te doen. Tot op zekere hoogte is dit prima zolang de vrijwilliger plezier hieraan beleeft. Bij signalen dat het vrijwilligerswerk te veel belasting is en tot spanningen leidt gaat het bestuur in overleg met de vrijwilliger om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

  Beëindigen

  Een vrijwilliger kan om wat voor reden dan ook besluiten om te stoppen. De commissievoorzitter of contactpersoon werkgroep voert een afsluitend gesprek waarin in eerste plaats de waardering wordt uitgesproken voor iemand zijn inzet, daarnaast wordt ook besproken of er achterliggende redenen zijn voor iemand om te stoppen. Indien nodig wordt hierover afgestemd met het bestuur. Het is belangrijk om iemand te waarderen op wat hij/zij voor de vereniging heeft gedaan en met een goed gevoel af te sluiten. Wellicht komt de ex-vrijwilliger in de toekomst wel weer in een actieve rol bij de vereniging.

  Niet nakomen vrijwilligersafspraak

  KVC is van mening dat voor eenieder een geschikte vrijwilligerstaak te vinden is en dat afkoop van de vrijwilligersafspraak leidt tot onwenselijke ongelijkheid. Als wordt geconstateerd dat een spelend senioren lid of een ouder van een jeugdlid zich niet houdt aan de overeengekomen vrijwilligersactiviteiten behorende bij het lidmaatschap dan gaat het bestuur met deze persoon in gesprek en verwachten we dat we altijd tot een passende oplossing komen.